Tài Liệu Hướng Dẫn

Thông tin về cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2019
Ngày đăng: 13/05/2019
Tiếp nối sự thành công của Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018, năm 2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán với sự tài trợ của Công ty Dragon Capital tiếp tục phối hợp tổ chức sự kiện này.
Báo cáo Đánh giá Quản Trị Công ty các Doanh nghiệp Niêm yết tại Việt Nam năm 2018
Ngày đăng: 21/11/2018
Cải thiện quản trị công ty hướng đến hội nhập thị trường vốn trong khu vực và quốc tế là một lộ trình dài hạn đòi hỏi sự quan tâm của nhiều bên hữu quan, đặc biệt là từ lãnh đạo các doanh nghiệp. Ban Tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018 tin tưởng rằng đây là một báo cáo khảo sát có độ tin cậy và có tính thực tiễn cao, là tài liệu các doanh nghiệp niêm yết cần tham khảo trong quá trình xây dựng các chính sách và thực thi các vấn đề về quản trị công ty tại doanh nghiệp mình, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng uy tín của doanh nghiệp trên thị trường và tăng mức độ tín nhiệm nói chung của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam
ARA Leaflet 2018
Ngày đăng: 29/10/2018
Năm 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán với sự tài trợ của Dragon Capital phối hợp tổ chức “Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2018”. Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards) – sự kiện đã đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết trong suốt 10 năm qua.
Hướng dẫn Công bố Thông tin về Môi trường và Xã hội
Ngày đăng:
Hướng dẫn này được xây dựng để các doanh nghiệp Việt Nam ở tất cả các ngành nghề có thể sẵn sàng áp dụng trong các quy trình công bố thông tin. Hướng dẫn cũng sẽ tạo ra nền tảng tốt cho các doanh nghiệp trong việc xác định các tiêu chuẩn đo lường và các Chỉ số Hiệu quả hoạt động chính (KPI) để đo lường hiệu quả hoạt động phát triển bền vững của họ.
Sổ tay Hướng dẫn Dành cho Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
Ngày đăng: 13/01/2015
Mục tiêu tổng quát của Sổ tay này là cung cấp hướng dẫn cho các ngân hàng về việc làm thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát về giao dịch với bên liên quan; đồng thời nâng cao tính minh bạch của của các giao dịch này trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.