Doanh nghiệp phát triển bền vững: Sức hút vốn đầu tư chuyên nghiệp