Hướng dẫn lập BCTN

Đăng ngày 10/06/2016 bởi ARAVN

Hướng dẫn chi tiết của Báo cáo thường niên: Xem và Download tại đây

Hướng dẫn lập Báo Cáo Phát Triển Bền Vững: Xem và Download tại đây

Hướng dẫn lập báo cáo công bố thông tin về môi trường và xã hội của IFC và Ủy ban chứng khoán biên soạn: Xem và Download tại đây