CƠ CẤU BÌNH CHỌN

Về cơ cấu bình chọn, Cuộc bình Chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) sẽ có 03 hệ thống giải chính:

1 Báo cáo thường niên:

  • 5 Báo cáo thường niên có số điểm cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn;
  • 10 Báo cáo thường niên có số điểm cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa vừa;
  • 10 Báo cáo thường niên có số điểm cao nhất của nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa nhỏ.

2 Quản trị Công ty:

  • 5 doanh nghiệp có điểm Quản trị công ty cao nhất của nhóm doanh nghiệp quy mô vốn hóa lớn;
  • 5 doanh nghiệp có điểm Quản trị công ty cao nhất của nhóm doanh nghiệp quy mô vốn hóa vừa;
  • 5 doanh nghiệp có điểm Quản trị công ty cao nhất của nhóm doanh nghiệp quy mô vốn hóa nhỏ.

3 Báo cáo phát triển bền vững:

  • 01 Giải Nhất
  • 01 Giải Nhì
  • 03 giải khuyến khích cho các hạng mục:  Giải Tính đầy đủ, Giải Độ tin cậy và Giải Trình bày.