Tiêu chí chấm QTCT không chỉ là thông tin trong BCTN mà còn mở rộng sang những nguồn khác. Liệu việc chấm có bao quát hết các thông tin công bố của doanh nghiệp? Có công bằng khi soát thông tin của doanh nghiệp này mà không soát thông tin của doanh nghiệp kia?

Đăng ngày 17/11/2018 bởi ARAVN

Bên cạnh BCTN, việc đánh giá các nội dung liên quan QTCT còn dựa trên các thông tin tin cậy mà công ty cung cấp rộng rãi ra thị trường trong khoảng thời gian từ 01/07/2017 đến 30/04/2018 của năm tài chính qua các kênh công bố thông tin chính sau đây: website của doanh nghiệp niêm yết thuộc đối tượng được bình chọn và website của các cơ quan quản lý (hai Sở GDCK, UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán). Việc giới hạn nguồn thông tin này nhằm đảm bảo việc có thể kiểm chứng được nguồn thông tin cũng như độ tin cậy của các thông tin rộng rãi đó.