Mục tiêu bình chọn

  • Đánh giá và khuyến khích nâng cao tính chuyên nghiệp, tính minh bạch và khả năng truyền tải thông tin của Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính và Báo cáo Phát triển bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư đối với các công ty niêm yết.
  • Đánh giá tình hình Quản trị công ty của công ty niêm yết dựa trên các nguồn thông tin tin cậy được công ty công bố rộng rãi ra bên ngoài cho cơ quan quản lý và các nhà đầu tư, tăng cường hơn nữa việc khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về Quản trị công ty.