BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀO VÒNG CHUNG KHẢO VLCA 2021 NHÓM VỐN HÓA LỚN