DOANH NGHIỆP CÓ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT VÀO VÒNG CHUNG KHẢO VLCA 2021